Rólunk

42018355091488979397.jpg
Saját nevelési programunk alapjául a Zilahy Józsefné által kidolgozott „Nevelés játékkal, mesével, verssel” módszert választottuk, amely a kisgyerekek tanulási folyamatait a természetes kíváncsiságukra, állandó tevékenységvágyukra, önállóságukra és leggyermekibb tevékenységükre, a játékra, szabad játékra, a mindennapos mesehallgatásra és a „mesés élmények” megjelenítésére építi.
E módszer mottóját már sokkal korábban Kodály Zoltán is megfogalmazta:
„ A mese – az anyanyelv zenéje, észjárása – a játékkal együtt a kicsinyek tanuló iskolája.”

Az óvodai nevelés alapprogramját igyekszünk úgy megvalósítani, hogy a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illesse meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Nevelő munkánknak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben, az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésével, az egyenlő hozzáférés biztosításával, az egyéni képességeket, készségeket kibontakoztatva, testileg – és mentálisan minél egészségesebb és érettebb gyerekek kerüljenek ki óvodánkból.
Az 1989-90-es tanévtől e szellemben fejlesztjük a gyermekek személyiségét, kompenzáljuk a családi nevelés előforduló hiányosságait.
Intézményünk két csoportjában német nemzetiségi óvodapedagógusok irányításával nemzetiségi nevelés folyik. Jelenleg a nemzetiségi nevelés szünetel, mert kolléganőnk gyermekgondozási szabadságon van.
Évek óta fogadunk sajátos nevelési igényű gyerekeket is. A tanulásban akadályozottak szakszerű fejlesztését óvónőként és gyógypedagógusként is dolgozó kollégánk látja el. Az esetlegesen jelentkező más típusú sajátos nevelést igénylő gyermekeket a megyei vagy helyi szakszolgálat utazó gyógypedagógusai közreműködésével neveljük.
Évek óta emelkedik az etnikai kisebbséghez tartozó roma gyermekek és a súlyosan szociális hátrányban élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink száma.
Esetükben fontosnak tartjuk a sajátos állapotukhoz igazított nevelőmunkát, melyet a gyakorlatban differenciálással oldunk meg. (gyerek és család)
Gyermekeinknek lehetőséget biztosítunk a számítógéppel való játékos ismerkedésre is, amely sokrétűen használható az egyéni képességek fejlesztésére.
Ezekhez a sokoldalú feladatokhoz rendeltük és rendeljük alá folyamatosan az óvodapedagógusok továbbtanulási tervét.
Óvodánk valamennyi dolgozója gyermek centrikus, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó, érzelmi biztonságot nyújtó ember, akik szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével a rájuk bízott gyermekek testi - lelki szükségleteit megpróbálják maximálisan kielégíteni.
Az óvónői párok jól együttműködnek, munkájukat összehangolják, időnként egymást kiegészítik, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva dolgoznak, pedagógiai, szakmódszertani ismereteiket folyamatosan megújítják, bővítik, kiegészítik, hogy a mindennapi munkájukat megfelelő módszertani felkészültséggel végezhessék.
Munkánkban nélkülözhetetlen a dajkákkal való jó kapcsolat. Ők segítenek nekünk, hogy céljainkat megvalósíthassuk. Feladatuk a gyermekek gondozása, az óvónő segítése a nevelőmunka technikai kivitelezésében.

Nevelőtestületünk a Szülők Közösségével együttműködve létrehozta a Micimackó Alapítványt, amely tárgyi feltételeink folyamatos fejlesztését tűzte ki célul.

Szolgáltatások

Nevelési időn belüli és kívüli tevékenységek: - Gyermek kézműves foglalkozás - Hittan - Ovifoci - Ovibirkó
 

Weöres Sándor: Őszi erdő

59447447781665390598.jpg
Kopaszok a fák, a bokrok Erdő, erdő, hol a lombod? Kopasz erdő kopasz fája Szomorúan felel rája: -Nemsokára itt a tél, Lombomat viszi a szél.